Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
o_nas [2018/02/20 17:30]
annagruskova [Zakladateľka]
o_nas [2018/02/20 17:34] (current)
annagruskova
Line 8: Line 8:
  
 ====== Zakladateľka ====== ====== Zakladateľka ======
-Anna Grusková je česko-slovenská filmová, divadelná a rozhlasová autorka a režisérka. Vyštudovala Divadelnú a filmovú vedu na Karlovej univerzite v Prahe. Viedla rad domácich i medzinárodných umeleckých projektov (Amerika, Nevesty, Sarkofágy a bankomaty, Teatrálny svet 1839 - 1939), a podieľala sa na iných ako autorka (Donaudrama,​ Šance'​ 89). Jej dráma Rabínka bola inscenovaná v Slovenskom národnom divadle. Ako filmárka režírovala dokumentárne filmy Rabínka (2012, K2 Production a Slovenská televízia),​ Návrat do horiaceho domu (2014, Anzio a Múzeum Slovenského národného povstania) o hrdinkách Druhej svetovej vojny Gisi Fleischmann a Haviva Reick a Profesionálna cudzinka o spisovateľke a vojnovej korešpondentke Irene Brežnej (2016, v spolupráci s RTVS). V roku 2015 založila v Bratislave, kde žije, produkčnú spoločnosť Reminiscencie.+Anna Grusková je česko-slovenská filmová, divadelná a rozhlasová autorka a režisérka. Vyštudovala Divadelnú a filmovú vedu na Karlovej univerzite v Prahe a absolvovala kurz Ďalšieho vzdelávania filmového jazyka na Filmovej fakulte VŠMU v Bratislave. V Slovenskej akadémii vied obhájila dizertačnú prácu o recepcii popredného autora viedenskej moderny Arthura Schnitzlera. Viedla rad domácich i medzinárodných umeleckých projektov (Amerika, Nevesty, Sarkofágy a bankomaty, Teatrálny svet 1839 - 1939), a podieľala sa na iných ako autorka (Donaudrama,​ Šance'​ 89). Jej dráma Rabínka bola inscenovaná v Slovenskom národnom divadle. Ako filmárka režírovala dokumentárne filmy Rabínka (2012, K2 Production a Slovenská televízia),​ Návrat do horiaceho domu (2014, Anzio a Múzeum Slovenského národného povstania) o hrdinkách Druhej svetovej vojny Gisi Fleischmann a Haviva Reick a Profesionálna cudzinka o spisovateľke a vojnovej korešpondentke Irene Brežnej (2016, v spolupráci s RTVS). V roku 2015 založila v Bratislave, kde žije, produkčnú spoločnosť Reminiscencie.
  
  
 [[https://​www.facebook.com/​anna.gruskova|Personal Facebook Account]] [[https://​www.facebook.com/​anna.gruskova|Personal Facebook Account]]