Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projects:carpathian_germans [2018/09/14 11:56]
annagruskova
projects:carpathian_germans [2018/09/14 11:57] (current)
annagruskova
Line 1: Line 1:
-''​Smutné jazyky / Sad Languages / Sprechen Sie Karpatendeutsch?​''​**Bold Text**+====== ​Smutné jazyky / Sad Languages / Sprechen Sie Karpatendeutsch? ​====== 
  
 „My sme ľudia, ktorí žijú vo svojej vlasti, ale nijakú vlasť nemajú.“ Germanista Jozef Tancer nás sprevádza po svete vymierajúcich nárečí a zamlčiavaných dramatických osudov Karpatských Nemcov na Slovensku. „My sme ľudia, ktorí žijú vo svojej vlasti, ale nijakú vlasť nemajú.“ Germanista Jozef Tancer nás sprevádza po svete vymierajúcich nárečí a zamlčiavaných dramatických osudov Karpatských Nemcov na Slovensku.