Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekty:karpatski_nemci [2018/02/20 16:14]
annagruskova
projekty:karpatski_nemci [2018/09/14 11:53] (current)
annagruskova
Line 1: Line 1:
-====== Smutné jazyky ​Karpatských Nemcov? (2015-2018) ======+====== Smutné jazyky ​/ Sad Languages / Sprechen Sie Karpatendeutsch? (2015-2018) ======
  
  
-=== Dokumentárny film o Karpatských Nemcoch na Slovensku a o ich jazyku === +„My sme ľudia, ktorí ​žijú vo svojej vlasti, ale nijakú vlasť nemajú." ​Germanista Jozef Tancer ​nás sprevádza po svete vymierajúcich ​nárečí ​zamlčiavaných ​dramatických ​osudov ​Karpatských Nemcov na Slovensku.
-Reminiscencie v spolupráci s [[http://​fphil.uniba.sk|Filozofickou fakultou Univerzity Komenského]] a [[https://​www.goethe.de/​ins/​sk|Goetheho inštitútom]] pripravujú dokumentárny film Sprechen Sie Karpatendeutsch?​ (Hovoríte po karpatonemecky?​) založený na tzvjazykových biografiách reprezentantov pomaly miznúceho jazykového bohatstva Karpatských Nemcov na území Slovenska.  +
-Germanista ​z Univerzity Komenského v Bratislave ​Jozef Tancer ​hľadá vymierajúce nemecké ​nárečia, ktoré sa vyše 700 rokov formovali na území dnešného Slovenska do unikátnej podoby. Jeho vedecký záujem sa stáva čoraz osobnejší. Cez neznáme, ​zamlčované príbehy sa dozvedá o dramatických ​udalostiach,​ ktoré do súčasného života tzv. Karpatských Nemcov na Slovensku ​priniesla druhá svetová vojna a po nej princíp kolektívnej viny.+
  
 +"We are people who live in their homeland, though they don’t have one." The Germanist Jozef Tancer takes us through the world of vanishing dialects and concealed dramatic fate of Carpathian Germans in Slovakia.
  
 +"Wir sind Leute, die in ihrer Heimat leben, aber keine Heimat haben.“
 +Der Germanist Jozef Tancer führt uns in die Welt der aussterbenden Dialekte und des verschwiegenen dramatischen Schicksals der Karpatendeutschen in der Slowakei. ​
  
-{{:projects:webka_irena_karpatski_02.jpg?​direct&​810|}} {{:​projects:​webka_irena_karpatski_03.jpg?​direct&​200|}} {{:​projects:​webka_irena_karpatski_04.jpg?​direct&​200|}} {{:​projects:​webka_irena_karpatski_05.jpg?​direct&​200|}} {{:​projects:​webka_irena_karpatski_06.jpg?​direct&​200|}}+Trailerhttps://vimeo.com/​280105276
  
 +Viac informácií / More information www.facebook.com/​smutnejazyky
  
 +{{:​projekty:​05.jpg?​850|}}
 +{{:​projects:​webka_irena_karpatski_03.jpg?​direct&​210:​}} ​ {{:​projects:​webka_irena_karpatski_04.jpg?​direct&​210|}} {{:​projects:​webka_irena_karpatski_05.jpg?​direct&​210|}} ​ {{:​projects:​webka_irena_karpatski_06.jpg?​direct&​210|}}
  
-//​Photo©Anna Grusková//+ 
 + 
 +//​Photo©Anna Grusková, Slovenský národný archív//