Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekty:karpatski_nemci [2018/02/20 16:23]
annagruskova
projekty:karpatski_nemci [2018/09/14 11:53] (current)
annagruskova
Line 1: Line 1:
-====== Smutné jazyky ​Karpatských Nemcov ​(2015-2018) ======+====== Smutné jazyky ​/ Sad Languages / Sprechen Sie Karpatendeutsch? ​(2015-2018) ======
  
  
-=== Dokumentárny film o Karpatských Nemcoch na Slovensku a o ich jazyku === +„My sme ľudia, ktorí žijú vo svojej vlasti, ale nijakú vlasť nemajú." Germanista Jozef Tancer nás sprevádza po svete vymierajúcich nárečí ​zamlčiavaných dramatických osudov ​Karpatských Nemcov na Slovensku.
-Reminiscencie v spolupráci s [[http://​fphil.uniba.sk|Filozofickou fakultou Univerzity Komenského]] ​[[https://​www.goethe.de/​ins/​sk|Goetheho inštitútom]] pripravujú dokumentárny film Sprechen Sie Karpatendeutsch?​ (Hovoríte po karpatonemecky?​) založený na tzv. jazykových biografiách reprezentantov pomaly miznúceho jazykového bohatstva ​Karpatských Nemcov na území Slovenska+
  
-Germanista z Univerzity Komenského v Bratislave ​Jozef Tancer ​hľadá vymierajúce nemecké nárečia, ktoré sa vyše 700 rokov formovali na území dnešného Slovenska do unikátnej podoby. Jeho vedecký záujem sa stáva čoraz osobnejší. Cez neznáme, zamlčované príbehy sa dozvedá o dramatických udalostiach,​ ktoré do súčasného života tzv. Karpatských Nemcov na Slovensku priniesla druhá svetová vojna a po nej princíp kolektívnej viny.+"We are people who live in their homeland, though they don’t have one." The Germanist ​Jozef Tancer ​takes us through the world of vanishing dialects and concealed dramatic fate of Carpathian Germans in Slovakia.
  
 +"Wir sind Leute, die in ihrer Heimat leben, aber keine Heimat haben.“
 +Der Germanist Jozef Tancer führt uns in die Welt der aussterbenden Dialekte und des verschwiegenen dramatischen Schicksals der Karpatendeutschen in der Slowakei. ​
  
-{{:​projekty:​05.jpg?​900|}} +Trailer: https://​vimeo.com/​280105276 
-{{:​projects:​webka_irena_karpatski_03.jpg?​direct&​215|}}  {{:​projects:​webka_irena_karpatski_04.jpg?​direct&​215|}} {{:​projects:​webka_irena_karpatski_05.jpg?​direct&​215|}}  {{:​projects:​webka_irena_karpatski_06.jpg?​direct&​215|}}+ 
 +Viac informácií / More information www.facebook.com/​smutnejazyky 
 + 
 +{{:​projekty:​05.jpg?​850|}} 
 +{{:​projects:​webka_irena_karpatski_03.jpg?​direct&​210:}}  {{:​projects:​webka_irena_karpatski_04.jpg?​direct&​210|}} {{:​projects:​webka_irena_karpatski_05.jpg?​direct&​210|}}  {{:​projects:​webka_irena_karpatski_06.jpg?​direct&​210|}}
  
  
  
 //​Photo©Anna Grusková, Slovenský národný archív// //​Photo©Anna Grusková, Slovenský národný archív//