Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projekty:zena_novej_doby [2019/03/26 17:00]
annagruskova [Sprievodné podujatia]
projekty:zena_novej_doby [2019/03/26 18:33] (current)
annagruskova
Line 28: Line 28:
  
  
-Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia+
 Partneri výstavy: ​ Partneri výstavy: ​
 BANSKÁ ST A NICA CONTEMPORARY BANSKÁ ST A NICA CONTEMPORARY
 Slovenské banské múzeum Slovenské banské múzeum
 +Almázia Mesto kultúry Banská Štiavnica
 +
 +Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia