Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projekty:zlata_a_cervena [2020/08/17 12:07]
annagruskova
projekty:zlata_a_cervena [2020/08/17 12:07]
annagruskova
Line 1: Line 1:
 ====== Žena novej doby (2018-2021) ====== ====== Žena novej doby (2018-2021) ======
-Filmová báseň o láske ​smrti v Banskej Štiavnici+Filmová báseň o láskesmrti a demokracii ​v Banskej Štiavnici