Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekty [2019/02/14 21:29]
annagruskova
projekty [2019/03/26 16:48] (current)
annagruskova
Line 18: Line 18:
  
 ////​Vizuálna báseň o láske a smrti v najkrajšom slovenskom meste.//// ​ ////​Vizuálna báseň o láske a smrti v najkrajšom slovenskom meste.//// ​
 +
 +[[projekty:​zena_novej_doby|Výstava Žena novej doby. Návrat Alžbety Gwerkovej-Göllnerovej do Banskej Štiavnice (2019)]]
 +
 +////Po štúdiu na Karlovej univerzite v Prahe a stáži na parížskej Sorbonne opustila doktorka Gwerková sľubne sa rozbehajúcu kariéru na Komenského univerzite v Bratislave a začala učiť na banskoštiavnickom Gymnáziu Andreja Kmeťa. Vzbudzovala nadšenie svojich študentov a študentiek a nenávisť niektorých prorežimných kolegov...//​ //​